لامپ پروژې

2019 لامپ جشن، کوریا

د 2018 کال Firework تلسکوپی، روسیه

د 2016 کال Litghing جشن، کوریا

د 2012 کال د شپې په کلپ کې روښانوله، جرمني