Beliichtung Projetën

2019 Lutendesigner Festival, Korea

2018 Feierwierk losen, Russland

2016 Litghing Festival, Korea

2012 Night Club Beliichtung, Däitschland