ಲೈಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು

2019 ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕೊರಿಯಾ

2018 ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ರಷ್ಯಾ

2016 Litghing ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕೊರಿಯಾ

2012 ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಜರ್ಮನಿ