پروژه های روشنایی

2019 جشنواره نورپردازی، کره

2018 آتشبازی سیلندر، روسیه

2016 Litghing جشنواره، کره

2012 شب باشگاه نورپردازی، آلمان